Екипът на Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“ е щастлив да представим колективната монография „Практики за унаследяване на памет. По примера на село Аспарухово“ и документален филм „Частици спомен“.

Те са резултат от студентски научно-изследователски проект „Наследство и памет“ с научното ръководство на доц. д-р Добринка Парушева и консултант доц. Меглена Златкова.

Благодарим на всички, които присъстваха и ни подкрепиха!

The team of Association for Culture, Ethnology and Anthropology „Mediator“ is happy to present its first collective monograph „Practices for Inheritance of Memory. On the Example of Village of Asparuhovo“ and the documentary movie „Pieces of Memory“.

They are part of a student research project called ‘Heritage and Memory’ and is under the science supervision of Assoc. Prof. Dobrinka Parusheva, PhD and the consultation of Assoc. Prof. Meglena Zlatkova, PhD. Thank you all for being with us and for the support!