Щастливи сме да споделим, че първият  ни проект за Младежка работилница „Виж  не-ВИЖдания Стар град“ ще бъде реализиран!

Проектът е със съдействието на Община Пловдив, подкрепата на Общински институт „Старинен Пловдив“ и Центъра за антропологични и етносоциологични изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски“.

Създадохме проект за „Младежка работилница Виж не-ВИЖдания Стар град” с идеята да обогатим и разчупим до сегашните употреби и разбирания за Стария град на Пловдив и неговите къщи. „Старинен Пловдив” е интересно място, което грабва както туристите, така и жителите на града – място с атмосфера, история, памет, идентичност. Място, което има свой собствен живот. Много често при възприемането на определено място липсват хората – онези, които са го създали, които са живеели там, онези написали историята върху камъните, създали свои собствени светове. Ние пожелахме да се „срещнем” с миналото, като го опознаем, разберем и представим по един по-различен, свеж и динамичен начин.

Организираме работилница, в която 30 младежи на възраст от 19 до 30 години ще могат да покажат своя творчески потенциал и „не-ВИЖдан” до сега поглед над две от къщите в Стария град – къща Хиндлиян и къща Георгиади. Ще бъдат организирани и проведени конференции, изложби и атрактивни начини на младежка изява. Основната идея на Младежка работилница «Виж не-ВИЖдания Стар град» е да даде възможност на участниците да изразят своите идеи спрямо културното наследство и неговата употреба в Стария град на Пловдив. Тя ще бъде проведена на принципа на активно участие и въз основа на неформално обучение.


We are happy to announce you that our first project for Youth workshop „See the not-Seen Old Town“ is going to happen!

The project will be implemented with the support of the Municipality of Plovdiv, the support of the Municipal Institute „Old Town“ and the Centre for Anthropological and Ethnosociological Studies in Plovdiv University „Paisii Hilendarski“.

The project Youth workshop “See the not-Seen Old Town“ with the idea to enrich and to break the current uses and understandings of the Old town of Plovdiv and its houses. „Old Town“ is an interesting place which grabs both tourists and residents of the city – a place with an atmosphere, history, memory, identities. A place that has its own life. Very often the perception of a particular place missing people – those who created it, who lived there, those who wrote the history on the stones, who created their own worlds. We wanted to „meet“ with the past and to know it, to understand and to present it in a different, new and dynamic way.

We organize a workshop where 30 young people at age of 19 to 30 years will be able to demonstrate their creativity and their „un-seen“ look about two of the houses in the Old City – the house of Hindlian and the house of Georgiadi. It will be organized and held a conference, exhibition and attractive ways of youth events. The main idea of the Youth Workshop „See not-seen Old Town“ is to allow participants to express their ideas about the cultural heritage and its uses in the Old Town of Plovdiv. It will be held on the principle of active participation on the basis of informal learning.