Питал ли си се някога, кой изприда нишките на времето? Как се създават традициите, вярванията, ритуалите и всички онези магични и магнетични представи достигнали до нас? Виждал ли си как се твори настоящето? Наследството е всичко онова, останало през поколенията, преживяло времето. Но наследството е и онова, което ние творим в настоящето. Наследството е културно разнообразие, то е динамично, „живо”, различно. Има хиляди начини за неговото представяне и употреби. Наред с дейностите на Асоциацията, нейните създатели се включват и в различни изследователски и научи проекти, какъвто е и проектът „Наследство и памет”, който ще се осъществи през 2013 година в с.Аспарухово, област Варна, с научен ръководител доц. Д-р Добринка Парушева. „Наследство и памет” е финансиран от Фонд „Научни Изследвания” при Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”.
Идея се роди през лятото на 2012 година, когато „Медиаторите” все още бяхме единствено колеги, свързани по между си от общите интереси и амбиции да развием себе си и да вложим натрупаните знания и идеи в научно изследователска работа.
През месец Юли 2012 година, участвахме в училищна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят”, инициирана от Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуство “Константин Преславски”, град Варна. По време на тази практика получихме огромен опит и положителни емоции от работата с ученици и възможността за взаимодействие между представители на различни образователни институции.
Екипът беше съставен от студентите в магистърската програма Етнология (общности, идентичности, култура) Свобода Стоева, Зорница Пранджева, Светослава Манчева и Анелия Авджиева и Мария Славчева (бакалавър, 3 курс, Етнология). Резултатите от тази практика бяха изнесени на юбилейна научна конференция в Пловдивския Университет със съдействието и помощта, на гл.ас.д-р. Меглена Златкова. Крайният продукт беше научен филм „Игра на етнология”.
Настоящият проект поставя множество изследователски въпроси свързани с културното наследство и неговите употреби. Основните му тематични ядра са обвързани с проблемите за междукултурния диалог, материалното и нематериално наследство, поколенията и връзката помежду им. Екипът, работещ по този проект ще реализира своите виждания как науката Етнология да бъде приложена в нейната практическа насоченост, освен в академичния й контекст. Очакваните резултати са насочени към прилагане на етнологията освен в научни и в училищни проекти и дейности. В тази линия подобен проект подобрява комуникацията и съдействието между училищната и университетската институция.

Have you ever wondered who spins the threads of the time? How the traditions, the beliefs, the rituals and all those magical and magnetic notions available to us are created? Have you seen how the present is creating? The heritage is all that that has survived time and remains for generations. But the heritage is what we create and transform in the present. The heritage is part of the cultural diversity and it is dynamic, „alive“ and changable. There are thousands of ways to design and use it. The intercultural dialogue, the tangible and intangible heritage, the different generations and the relationship between them are major thematic included in the research project „Heritage and Memory“, which will take place in 2013 in Asparuhovo, Varna. The project posed many research questions related to cultural heritage and its uses. The team of AKEA „Mediator“ will realize their visions how science Ethnology to be implemented in its practical application, except in its academic context. This idea was born in the summer of 2012 when „mediators“ took part in a school trip „Asparuhovo – a future for the folklore world“, organized by the National School of Humanities and Arts „Konstantin of Preslavski“ Varna. During this practice, we got а great experience and positive emotions from working with students and from the possibility of interaction between representatives of different educational institutions. The team of researchers are Svoboda Stoeva, Maria Slavcheva, Anelia Avdjieva and Svetoslava Mancheva with the scientific advisor Prof. Dobrinka Parushevа.

If you recognize yourself in our goals and ideas, if you share our similar interests, you can contact us on email address: aceamediator@yahoo.com

Image


Екипът на АКЕА „Медиатор“ и участниците в 4-та ученическа експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“ — от село Аспарухово, местност Чудните скали.