Питал ли си се някога, кой изприда нишките на времето? Как се създават традициите, вярванията, ритуалите и всички онези магични и магнетични представи достигнали до нас? Виждал ли си как се твори настоящето? Наследството е всичко онова, останало през поколенията, преживяло времето. Но наследството е и онова, което ние творим в настоящето. Наследството е културно разнообразие, то е динамично, „живо”, различно. Има хиляди начини за неговото представяне и употреби. Наред с дейностите на АКЕА „Медиатор“, нейните създатели се включват и в различни изследователски и научи проекти, какъвто е и проектът „Наследство и памет”, който се осъществи през 2013 година в с.Аспарухово, област Варна, с научен ръководител доц. д-р Добринка Парушева.

Идея се роди през лятото на 2012 година, когато „Медиаторите” все още бяхме единствено колеги, свързани по между си от общите интереси и амбиции да развием себе си и да вложим натрупаните знания и идеи в научно изследователска работа. През месец Юли 2012 година, участвахме в училищна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят”, инициирана от Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуство “Константин Преславски”, град Варна. По време на тази практика получихме огромен опит и положителни емоции от работата с ученици и възможността за взаимодействие между представители на различни образователни институции.

Наследство и памет e студентски проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Пловдивки университет „Паисий Хилендарски“, реализиран сред участниците в училищен проект за научна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“ и сред местните хора в с. Аспарухово, обл. Варна. Той поставя въпроса за културното наследство в съвременните и динамични условия на неговите представяния и употреби. Някои от факторите, които го дефинират, са връзката между поколенията, различните видове памет, формирането на идентичност/и.

Основна цел на проекта е изследването на съвременните начини на употреба на културното наследство в местната общност чрез проучването на механизмите за създаване и предаване на различни видове памет и проследяване на процеса на създаване на ценности сред младите хора. Основната задача на проекта е да се изследват механизмите за конструиране на наследството от страна на местните хора и участниците в училищния проект. Това ще се осъществи чрез проучване на практиките за предаване и възприемане на знание за културното наследство и описване на начините на неговото представяне и употреба сред младите.

Процесът на обмен на опит и информация сред хората в село Аспарухово води до нови употреби на наследството, а също така оказва влияние както върху личностното изграждане, така и върху създаване на колективна памет. Резултатите касаят прилагането на етнологията освен в научни и в училищни проекти и дейности. В тази линия подобен проект подобрява комуникацията и съдействието между училищната и университетската институция. Подобно сътрудничество може да доведе до повишен интерес от страна на учениците към университетската специалност етнология.

Конкретни резултати:

1. Монографията Авджиева, А., М. Славчева, Св. Манчева и Св. Стоева (2014) Практики за унаследяване на памет. По примера на село Аспарухово. ЦАЕСИ: Пловдив.

2. Документалният филм Игра на етнология.