Младежка работилница

На 15-ти Юни 2013г. стартира проект Младежка работилница „Виж не-ВИЖдания Стар град“ по програма „Пловдив за младите“ към Община Пловдив.

Проектът ще бъде реализиран от млади хора от Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“ с подкрепата на Общински институт „Старинен Пловдив“ и Център за антропологични и етносоцилогически изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски”.

Проектът ще се осъществи от 15-ти Юни до 15-ти Октомври в Стария град на Пловдив. Младежката работилница „ВИЖ не-ВИЖдания Стар град“ ще създаде креативна атмосфера за младите хора, които да покажат своите идеи, свързани с културното наследство и живота в Стария град. Тридесет участници на възраст от 19 до 30 години ще могат да изразят своя „не-ВИЖдан” до сега поглед над две от къщите в Стария град.

Проектът „Виж не-ВИЖдания Стар град“ стартира през месец Юни с провеждане на етноложко проучване на „живота“ на две от къщите в „Старинен Пловдив“ от млади експерти. През месец Юли ще се проведе конференция за широк кръг публика, специалисти и желаещи да се включат в Младежката работилница. През месец Август ще се осъществи workshop с участниците и чрез интерактивни методи на работа ще бъдат подготвени и представени артистични изяви от разлитен тип. През месец Септември, по време на празниците на Стария град, ще бъдат организирани мероприятия, с които младежите ще могат да заявят своето място в живота на Стария град и своето виждане за културното наследство на Пловдив.

За участие и повече информация пишете ни на: aceamediator@yahoo.com

On 15 June 2013 started the project Youth Workshop „See the not-seen Old Town“ by the program „Plovdiv for the youth“ at the Plovdiv Municipality.

The project will be implemented by young people from the Association for Culture, Ethnology and Anthropology „Mediator“ with the support of the Municipal Institute „Old Town“ and the Centre for Anthropological and Ethnosociological Studies at University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“.

The project will take place from June 15 to October 15 in the Old Town of Plovdiv. Youth workshop „See the not-seen Old Town“ will create a proper atmosphere for young people to show their ideas related to cultural heritage and the live in Old Town. Thirty participants at age from 19 to 30 years will be able to express their „un-seen“ by now look about two of the houses in the Old Town.

The project „See the not-seen Old Town“ was launched in June to conduct ethnological study by young experts of the „life“ of two of the houses in „Old Town“ . In July will be held a conference for a wide range of audiences and specialists who want to take part in the project. In August the workshop will take place with the participants through interactive methods of work and after that it will be prepared and presented artistic expressions of different type. In September, during the holidays in the Old City, it will be organized events in which the young people can express their opinion about the Old City and its vision of the cultural heritage of the city.

For participation and more information write us on: aceamediator@yahoo.com