АКЕА „Медиатор“ подема нова инициатива, която цели да разпространява знанието за антропологията и още повече разказите на хора, които имат досег с нея в своята работа, интереси, хоби или бъдещи планове. Чрез вашите разкази и опит можем да направим антропологията привлекателна и една добра алтернатива за тези, които тепърва откриват нещата, с които искат да се занимават. За целта създадохме фб събитие, където да споделяте истории, снимки, видео или въпроси относно антропологията.

Споделете своя опит в АНТРОПОЛОГИЯТА и нейните разновидности… Разкажете ни за допирните точки с вашето хоби, интереси и въпроси или тези на вашите приятели. Покажете ни своя поглед върху антропологията в България. Нека разкажем и на други за нуждата от #антропология! Ще публикуваме истории, свързани с някоя от следните теми, за да разберем ‘Какво е антропологията?’ и как може да я прилагаме на практика: #anthropology #ethnology #socialanthropology #culturalanthropology #science #humanity #people #ethnography #visualanthropology Може да споделяте тук или да ни изпратите писмо на aceamediator@gmail.com

ACEA Mediator“ take up new initiative that aims at spreading the knowledge about anthropology and even more stories of people who have contact with her in their work, interests, hobbies and future plans. Through your stories and experience we can make anthropology attractive and a good alternative for those who are just discovering what they want to do. We’ve created Facebook event where you can share stories, photos, videos or questions about anthropology.

Share your experience in anthropology and its varieties … Tell us about its connection with your hobbies, interests and questions or those of your friends. Show us your point of view of anthropology. Lets tell to other people about the need of #anthropology! We will publish stories relating to any of the following topics to understand ‘What is anthropology?’ and how to apply it in practice: #anthropology #ethnology #socialanthropology #culturalanthropology #science #humanity #people #ethnography #visualanthropology You can share here or send us a letter.